-
-
1 803 м
460 м
0
7,8
16
31,18 км

Просмотрено 1 раз, скачано 0 раз

рядом с Vydrino, Бурятия (Россия)

Waypoint

T28-IDOL

01-SEP-07 13:38:02 Ïîëÿíà ñ èäîëîì, ìåñòî äëÿ ñòîÿíêè ("Áàáà")
Waypoint

T29-RUCH

01-SEP-07 13:46:42 Òðîïà ïåðåñåêàåò ðó÷åé
Waypoint

T30-MAL-OZ

01-SEP-07 14:03:28 Ìàëåíüêîå ïðîòî÷íîå îçåðêî ñðåäè êàìíåé
Waypoint

T31-STOY

01-SEP-07 14:08:52 Ïëîñêàÿ ïëîùàäêà, ìåñòî äëÿ ñòîÿíêè
Waypoint

T32-RUCH

01-SEP-07 14:14:22 Òðîïà ïåðåñåêàåò ðó÷åé
Waypoint

T33-BOL-ST

01-SEP-07 14:18:29 Áîëüøàÿ ñòîÿíêà, ðàçâèëêà òðîï, ðÿäîì ðó÷åé ("Ïîäóøêà")
Waypoint

T34-VALUN

01-SEP-07 14:28:16 Îãðîìíûé âàëóí ó òðîïû, ïîðîñøèé ñòëàííèêîì
Waypoint

T35-RUCH

01-SEP-07 14:33:41 Òðîïà ïåðåñåêàåò ðó÷åé
Waypoint

T36-RUCH

01-SEP-07 14:35:42 Òðîïà ïåðåñåêàåò ðó÷åé
Waypoint

T37-GORA

01-SEP-07 14:58:31 Ïëîñêàÿ âåðøèíà
Waypoint

T38-OZERO

01-SEP-07 15:15:52 Îçåðî (âîñòî÷íûé êðàé)
Waypoint

T39-POLKA

01-SEP-07 15:39:27 Ïëîñêàÿ òåððàñà ("ïîëêà") íà ñêëîíå ãðåáíÿ
Waypoint

T40-GREBEN

01-SEP-07 15:44:01 Ãðåáåíü â ìåñòå âûõîäà íà íåãî òðîïû
Waypoint

T41-VER1

01-SEP-07 15:48:49 Ïåðâàÿ âåðøèíà â ãðåáíå
Waypoint

T42-VER2

01-SEP-07 15:57:22 Âòîðàÿ âåðøèíà
Waypoint

T43-PREDV

01-SEP-07 16:09:21 Ïðåäâåðøèíêà
Waypoint

T44-PIKTAL

01-SEP-07 16:15:02 Âåðøèíà ïèêà Òàëüöèíñêîãî
Waypoint

T45-IZUMRD

01-SEP-07 20:27:21 Îçåðî Èçóìðóäíîå, ñòîÿíêà íà ïîëóîñòðîâå
Waypoint

T46-SKAZK1

02-SEP-07 12:00:57 Îçåðî Ñêàçêà (âîñòî÷íûé êðàé)
Waypoint

T47-SKAZK2

02-SEP-07 12:18:18 Îçåðî Ñêàçêà (çàïàäíûé êðàé)
Waypoint

T48-POL

02-SEP-07 13:13:36 Ïîëÿíà ó ïîäíîæèÿ ãîðû Âåðáëþä, õîðîøåå ìåñòî äëÿ ñòîÿíêè
Waypoint

T49-VERBL

02-SEP-07 13:34:23 Âåðøèíà ãîðû Âåðáëþä
Waypoint

T50-SHAPKA

02-SEP-07 14:23:11 Âåðøèíà ãîðû Øàïêà Ìîíîìàõà

Комментарии

    Вы можете или этот маршрут