-
-
1 803 м
460 м
0
7,8
16
31,18 км

Просмотрено 0 раз, скачано 0 раз

рядом с Vydrino, Бурятия (Россия)

Waypoint

T02-AMOST

01-SEP-07 8:51:36 Àâòîìîáèëüíûé ìîñò ÷åðåç Ñíåæíóþ
Waypoint

T03-SVOROT

01-SEP-07 8:56:50 Ñâîðîò íà äîðîãó ê òóðáàçå "Òåïëûå Îçåðà"
Waypoint

T04-LEP1

01-SEP-07 9:25:27 Äîðîãà ïðîõîäèò ïîä ËÝÏ
Waypoint

T05-REKA1

01-SEP-07 9:33:58 Äîðîãà âûõîäèò ê ðåêå, æèâîïèñíàÿ èçëó÷èíà Ñíåæíîé
Waypoint

T06-LEP2

01-SEP-07 9:38:50 Äîðîãà ïåðåñåêàåò âòîðóþ ËÝÏ
Waypoint

T07-REKA2

01-SEP-07 9:44:48 Äîðîãà ñíîâà âûõîäèò ê ðåêå
Waypoint

T08-TOPOLV

01-SEP-07 9:57:11 Òîïîëÿ-âåëèêàíû ó äîðîãè
Waypoint

T09-VOROTA

01-SEP-07 10:10:57 Âîðîòà òóðáàçû
Waypoint

T10-TURBAZ

01-SEP-07 10:14:02 Òóðáàçà "Òåïëûå Îçåðà"
Waypoint

T11-OB-GOR

01-SEP-07 10:26:18 Îáõîä ãîðû Âåðáëþä
Waypoint

T12-SV-OZ

01-SEP-07 10:40:07 Ñâîðîò ê îçåðó Ìåðòâîìó
Waypoint

T13-OZMER1

01-SEP-07 10:44:22 Îçåðî Ìåðòâîå (ñåâåðíûé êðàé)
Waypoint

T14-OZMER2

01-SEP-07 10:55:52 Îçåðî Ìåðòâîå (þæíûé êðàé)
Waypoint

T16-TROPA

01-SEP-07 11:44:51 Íà÷àëî òðîïû íà ãîðó Øàïêà Ìîíîìàõà
Waypoint

T17-STOYAN

01-SEP-07 12:05:16 Ñòîÿíêà ó äîðîãè, ðó÷åé
Waypoint

T19-PEREPR

01-SEP-07 12:18:47 Ïåðåïðàâà ÷åðåç Òàëüöèíêó ïî ìîñòèêó
Waypoint

T20-2PEREP

01-SEP-07 12:26:12 Âòîðàÿ ïåðåïðàâà ÷åðåç Òàëüöèíêó
Waypoint

T21-RUCH

01-SEP-07 12:28:57 Òðîïà ïåðåñåêàåò ðó÷åé
Waypoint

T21A-NACHP

01-SEP-07 19:06:06 Íà÷àëî ïîäúåìà - ñòâîë ïîâàëåííîãî äåðåâà ïîïåðåê òðîïû
Waypoint

T22-RUCH

01-SEP-07 12:58:01 Òðîïà ïåðåñåêàåò ðó÷åé
Waypoint

T23-OBZOR

01-SEP-07 13:00:09 Îáçîðíàÿ ïëîùàäêà ("Òàíöïëîùàäêà")
Waypoint

T24-RUCH

01-SEP-07 13:07:08 Òðîïà ïåðåñåêàåò ðó÷åé
Waypoint

T25-RUCH

01-SEP-07 13:12:44 Òðîïà ïåðåñåêàåò ðó÷åé
Waypoint

T26-KURUMN

01-SEP-07 13:25:37 Òðîïà ïðîõîäèò ïî êóðóìíèêó
Waypoint

T27-SUHLOG

01-SEP-07 13:36:23 Ïåðåñåêàåì ñóõóþ ëîæáèíó

Комментарии

    Вы можете или этот маршрут